Start Goed Hypotheekadvies, gevestigd aan de Thomas Morelaan 9, 2135 WC Hoofddorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://www.startgoedhypotheekadvies.nl

Thomas Morelaan 9,

2135WC  Hoofddorp

0615111200

N.S. Tobio de Koning is de Functionaris

Gegevensbescherming van Start Goed Hypotheekadvies.

Hij/zij is te bereiken via info@startgoedhypotheekadvies.nl

Wij zullen uw gegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en treden hierbij op als “verwerkingsverantwoordelijke”.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Start Goed Hypotheekadvies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Start Goed Hypotheekadvies verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– kredietwaardigheidscheck Bij Start Goed Hypotheekadvies is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die u koopt. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar [naam & eventueel adresgegevens beoordelaar], die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken. – burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Start Goed Hypotheekadvies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren, dit zou dan zijn oa:

Een product afnemen • Het afnemen van hypotheekadvies, verzekeringsadvies, kredietadvies en beleggingsadvies; • Het afsluiten van een hypotheek bij één van onze aangesloten geldverstrekkers, het afsluiten van een verzekering bij één van onze aangesloten verzekeraars of een ander financieel product bij één van onze aangesloten financiële instelling; • Het afsluiten van een financieel gerelateerd product, zoals een taxatie, overlijdensrisicoverzekering, beleggingsrekening of een bankgarantie.

Afnemen van een product

Kiest u ervoor om daadwerkelijk een overeenkomst met ons aan te gaan voor het afnemen van een product (advies, hypotheek, verzekeringen, beleggingen, kredieten of financieel gerelateerd product), dan verwerken we naast bovenstaande gegevens de volgende gegevens van u (en uw partner):

 • Naam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer en e-mailadres;
 • Geboortedatum en geboorteplaats;
 • Nationaliteit;
 • BSN;
 • Winst van uw bedrijf en KVK nummer (in geval u zelfstandig ondernemer bent);
 • Hoogte inkomen, functie en gegevens werkgever (in geval van loondienst);
 • Hoogte pensioen / uitkering (in geval van pensioen/uitkering);
 • Bankrekeningnummer;
 • Vermogenspositie (voor aantonen eigen middelen);
 • Gegevens van uw huidige hypotheek, verzekeringen, beleggingen, kredieten en woning of bedrijfspand;
 • Rookgedrag (in het geval van afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering).

Het BSN is een bijzonder persoonsgegeven. Dit mogen wij alleen bij u opvragen in het geval er sprake is van een wettelijke basis hiervoor. Banken en verzekeraars moeten bij een aanvraag een BSN ontvangen om jaarlijks uw gegevens te kunnen doorgeven aan de belastingdienst. Op basis hiervan mogen wij uw BSN eenmalig verwerken. Uw rookgedrag is ook een bijzonder persoonsgegeven, aangezien dit over uw gezondheid gaat. Wij gebruiken dit alleen om de hoogte van de premie van uw overlijdensrisicoverzekering vast te stellen en om een aanvraag voor u in te dienen. Zonder dit gegeven, kunnen we u namelijk geen realistisch beeld geven van de mogelijk premie.

Uw financiële gegevens zijn gevoelige gegevens. Wij vragen pas details op over uw inkomen, zoals een werkgeversverklaring, indien u daadwerkelijk besluit een aanvraag via ons in te dienen. Zonder deze details is het afsluiten van een hypotheek anders niet mogelijk. Wij beschermen uiteraard uw gegevens zo goed mogelijk zodat niemand anders hier toegang tot heeft.

 Geautomatiseerde besluitvorming

Start Goed Hypotheekadveis neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Start Goed Hypotheekadvies) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Start Goed Hypotheekadvies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als u een hypotheek, verzekering of ander financieel product via ons hebt afgesloten, moeten wij uw dossier conform de Wet op het Financieel Toezicht minimaal 5 jaar bewaren. Echter wij hebben gedurende de gehele looptijd van uw hypotheek een zorgplicht conform het Burgerlijk Wetboek. Wij kiezen er daarom voor uw dossier te bewaren zolang uw hypotheek loopt. Zo kunnen we altijd kijken waar uw financiële keuze ooit op gebaseerd geweest is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uw gegevens alleen aan derde partijen als dit nodig is voor het aangaan van de overeenkomst die u via ons bedrijf wilt afsluiten. Bijvoorbeeld, als u een hypotheek-/verzekerings(product) wilt afsluiten bij een geldverstrekker/verzekeraar, zullen wij uw gegevens moeten doorsturen aan de geldverstrekker en/of verzekeraar of financiële instelling. Daarnaast kunnen we via wet verplicht worden om jouw gegevens te delen. Hierbij kunt u denken aan fiscale autoriteiten, opsporingsinstanties, zoals politie en justitie, of toezichthouders zoals De Nederlandse Bank, Autoriteit Financiële Markten en Autoriteit Persoonsgegevens. Met alle partijen aan wie wij gegevens verstrekken, hebben wij een verwerkingsovereenkomst afgesloten. Middels deze overeenkomsten, weten we zeker dat uw gegevens goed en veilig worden verwerkt. Wij blijven altijd verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Start Goed Hypotheekadvies maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een eenvoudig bestandje dat met pagina’s en/of functionaliteit van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Zo hoeft u bij een tweede bezoek niet alles opnieuw in te vullen. Daarnaast gebruiken wij cookies om uw advertenties aan te kunnen bieden die passen bij uw situatie. Mocht u dit niet willen, dan kunt u de cookies verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Start Goed Hypotheekadvies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Indien u een hypotheek, verzekering, krediet en beleggingsproduct via ons hebt afgesloten, bewaren wij uw hypotheek gedurende de looptijd van het financieel product. De reden hiervoor is dat wij een wettelijke zorgplicht hebben voor het afgesloten product gedurende de looptijd van het financieel product. In dat geval kunnen we uw dossier helaas niet op verzoek verwijderen. Wilt u weten of alle gegevens die Start Goed Hypotheekadvies van u heeft ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. Binnen 4 weken leveren wij een overzicht van uw gegevens zoals die bij ons bekend zijn. U kunt bij ons hiertoe een verzoek toesturen aan info@startgoedhypotheekadvies ,onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs. Start Goed Hypotheekadvies kan voor het verzoek tot inzage een vergoeding in rekening brengen indien het niet de eerste, maar volgende kopie van de persoonsgegevens betreft, conform artikel 15 van de AVG.

Als u vindt dat we uw privacy niet op de goede manier behandelen, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. U kunt hiervoor terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Start Goed Hypotheekadvies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@startgoedhypotheekadvies.nl